Dobrý den, připomínáme členskou schůzi  dne 15.1.2023 v 10 hodin v sále Vinařství u Kapličky. Prezentace od 9,00 hod tamtéž. 

PO ČLENSKÉ SCHŮZI BUDOU PRODÁVÁNY POVOLENKY!!!!

 

CENA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ MRS Z.S. PRO ROK 2023

Kategorie: cena v Kč:
Dospělí 1 300,-
Udržovací 500,-
Mládež 200,-
                 
a)  Kategorie "Dospělí" zahrnuje členy od 16 let věku

b)   Kategorie " Udržovací" je určena pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky k lovu ryb. V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v průběhu daného roku rozhodne si povolenku k lovu ryb pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1 300,- Kč.

c) kategorie je určena pro mládež do 15 ti let

 

 

 

 

                 
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY JE NUTNO UHRADIT VŽDY DO KONCE MĚSÍCE ÚNORA PŘÍSLUŠNÉHO KALENDÁŘNÍHO ROKU - dle § 6odst.6 stanov MRS
                 

     ZÁPISNÉ DOSPĚLÍ I MLÁDEŽ PLATÍ 1000KČ VŽDY : žadatel o členství /nový člen/ §6 odst.6 stanov MRS nebo ten člen, který neuhradil členský příspěvěk do konce měsíce února příslušného kalendářního roku. §6,odst 9 stanov MRS.

                 
CENY POVOLENEK PRO ČLENY (ČLENY MRS A ČRS) PRO ROK 2023
 
Druh povolenky MP MP republiková P P republiková
Roční 1 100,- 4 150,- 1 100,- 4 350,-
Poloviční 500,- X 500,- X
Měsíční 650,- X 650,- X
Týdenní 400,- X 400,- X
Denní 150,- X 150,- X
Mládež 300,- X 300,- X
                 
                 
K ceně povolenek je účtována částka:
20 Kč za Bližší podmínky výkonu rybářského práva na rybářských revírech MRS  MP i P
KAŽDÝ ŽADATEL O POVOLENKU MUSÍ BÝT DRŽITELEM PLATNÉHO RYBÁŘSKÉHO LÍSTKU !!
VŠEOBECNÉ INFORMACE:
Každý držitel povolenky zodpovídá za správnost osobních údajů ve svých dokladech
Povolenka musí být označena razítkem výdejce a podpisem toho, kdo povolenku vydal
Povolenková známka musí být přerazítkována tak, aby co nejméně zakrývala motiv
 

TERMÍNY PRODEJE POVOLENEK MRS z.s., POBOČNÉHO SPOLKU ZAJEČÍ V ROCE 2023

 

15. LEDNA, NEDĚLE - PO SKONČENÍ VČS VE VINAŘSTVÍ U KAPLIČKY
20. LEDNA OD 18:00 V KLUBOVNĚ POB. SPOLKU - ŠKOLNÍ ULICE Č. 129 V ZAJEČÍ - PÁTEK
17. ÚNORA OD 18:00         "                  "            "                    "                        "                "           "       
24. ÚNORA OD 18:00         "                  "            "                    "                        "                "           "
                 

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ /NÁHRADNÍ/ ČLENSKOU SCHŮZI POBOČNÉHO SPOLKU

Výbor pobočného spolku s názvem Moravský rybářský svaz z. s., pobočný spolek Zaječí, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L,  vložka 1827, sídlo Školní 401, IČ 229 08 048 / dále jen pobočný spolek /, touto pozvánkou svolává výroční členskou schůzi pobočného spolu na den 15. ledna 2023 v 10,00 hodin do sálu Vinařství U Kapličky. Prezentace od 9,00 tamtéž.

PROGRAM VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE :

1) Zahájení - minuta ticha za všechny zemřelé členy pobočného spolku

2) Volba mandátové a návrhové komise

3) Zprávy o činnosti pobočného spolku v roce 2022

a/ zpráva předsedy - novinky v MRS, info z jednání SV, stav členské základny, ceny povolenek a členství na rok 2023, nový informační systém, datové schránky, plán rozvoje PS 2023

b/ zpráva jednatele-dotace, smlouvy, plán dotací 2023

c/ zpráva ekonoma-účetní uzávěrka, návrh rozpočtu na rok 2023, návrh odměn pro funkcionáře za rok 2022

d/ zpráva hospodáře-násady ryb do revírů, poznatky ze sumarizace, práce s mládeží

e/ zpráva předsedy KRK-hodnocení uplynulé sezony z pohledu KRK

f/ zpráva vedoucího porybných-novinky v legislativě, plán kontrol v revírech, přestupky v roce 2022, školení porybných

4) Schválení účetní uzávěrky za rok 2022  a rozpočtu na rok 2023

5) Diskuze

6) Usnesení

7) Závěr 

Nedostaví-li se ve stanovenou dobu konání výroční členské schůze nadpoloviční většina všech členů pobočného spolku, bude se v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 Stanov Moravského rybářského svazu, z. s. konat náhradní členská schůze pobočného spolku ve stejný den, na stejném místě a se stejným programem o 15 minut později.

V Zaječí dne 5. 11. 2022

Ing. Petr Grmela, v.r.   předseda výboru pobočného spolku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÁŽENÉ RYBÁŘKY A RYBÁŘI

 

Výbor MRS z.s. pobočný spolek Zaječí, pořádá a co nejsrdečněji Vás zve na tradiční rybářské závody, které budou uspořádány v sobotu, 11. června 2022 a v neděli 12. června 2022 na revíru č. 461 324 Dyje 4 E ( 48o 51I 02.052II N),

Dospělí 11. června 2022, sobota

Prezence od 5:00, zahájení 6:00, ukončení 11:00

Děti 12. června 2022, neděle

Prezence 6:30, zahájení 7:30, ukončení 11:00

 

Místa dle libovolného výběru, půl hodiny před zahájením závodu povoleno vnadění na lovných místech Loví se dle platných Podmínek výkonu rybářského práva na revírech MRS z.s.

 

Hodnocena bude největší ryba závodu, bodovány budou pouze úlovky ušlechtilých ryb a to způsobem 1 cm = 1 bod.

 

U dětí bude bodováno způsobem 1 ryba = 1 bod, hodnocena bude rovněž největší ryba závodu

 

Zasáčkovaná ryba je posuzována jako ryba ponechaná a nelze ji již měnit za jinou.

 

Startovné dospělí 200 Kč, děti startovné neplatí.

Bohatá tombola, hodnotné ceny, občerstvení

 

Na Vaši hojnou účast se těší pořadatelé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMÍNY PRODEJE POVOLENEK NA ROK 2022-RYBÁŘSKÁ KLUBOVNA, ŠKOLNÍ ULICE 129 ZAJEČÍ A TO VŽDY  PÁTKY  OD 18,00 AŽ DO VYŘÍZENÍ POSLEDNÍHO ZÁJEMCE

07.01.2022

21.01.2022

04.02.2022

18.2.2022

11.03.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

dětské rybářské závody.